Aanmelden

Nieuws

plaatje
Hoofdtekst
  
  
  

Wethouder Sanna Munnikendam: 'Deze eerste groene gevel smaakt naar meer: als ik alleen al zag hoeveel plezier de kinderen vandaag hebben gehad is dat al één mooi resultaat maar een groene gevel biedt vele voordelen op economisch, ecologisch en maatschappelijk vlak. Een groene gevel maakt de lucht schoner, dempt omgevingsgeluid en verhoogt de productiviteit omdat planten nu eenmaal een positief effect op mensen hebben'. 

Directeur van Kleurenpracht Willem-Pieter van Ledden: 'We zijn als school erg blij met de de groene gevels omdat het bijdraagt aan een stimulerende spel- en leeromgeving voor onze kinderen. Naast de positieve effecten op de gezondheid draagt een groene en verzorgde omgeving bij aan positief omgaan met elkaar. De groene gevels zijn daarmee echt een stap in de goede richting en we hopen dat er nog meer groene stappen zullen volgen'.

MyEarth
De organisatie MyEarth realiseert in samenwerking met de gemeente en de scholen de groene gevels. MyEarth stelt dat het verbeteren van de luchtkwaliteit essentieel is voor een gezonde leefomgeving. Een groene gevel kan daar een belangrijke rol in spelen.

Groene gevels bieden allerlei voordelen:

  • Schonere lucht doordat de planten fijnstof filteren en CO2 omzetten in zuurstof.
  • Minder geluid binnen en buiten doordat de planten geluid opnemen.
  • Gezonder klimaat in het gebouw.
  • Hogere arbeidsproductiviteit en tevredenheid van medewerkers.
  • De gevels gaan langer mee doordat de planten bescherming bieden.
  • Grotere biodiversiteit doordat de planten het prettiger maken voor vogels en insecten.
  • De gevelplanten nemen regenwater op waardoor het grondwaterpeil gelijk blijft.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Sebastiaan Hoek via s.hoek@zaanstad.nl of 0658002286.

Groene gevel geeft De Kleurenpracht nog meer kleurdi 13 maart54

De actiegroep #POinactie, heeft in vervolg op de acties die vorig jaar hebben plaatsgevonden, ook voor 2018 een aantal actiedagen aangekondigd in het Primair Onderwijs. Dit gebeurt in de vorm van een estafettestaking. Op woensdag 14 februari zijn de deelnemende basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe gesloten geweest, op woensdag 14 maart zijn Overijssel, Flevoland en Noord-Holland aan de beurt.

Het doel van de actie is opnieuw om bij de politiek aan te dringen extra middelen beschikbaar te stellen ter vermindering van werkdruk en voor salarisverhoging van leraren. Er is weliswaar door de minister al wat extra geld beschikbaar gesteld, maar dit staat in geen verhouding tot wat nodig is voor een reële verlichting van de werkdruk en voor een honorering van leerkrachten om dit prachtige vak ook in financieel opzicht aantrekkelijk te maken. Een van de eisen is om het salaris op vergelijkbaar niveau te brengen met het Voortgezet Onderwijs.

Het bestuur van Agora heeft begrip voor deze standpunten. Het meedoen aan de staking is uiteraard een zaak van de medewerkers, maar veel besturen in het Primair Onderwijs en ook de bestuurders van Agora ondersteunen dit. Zij delen de opvatting dat het salaris van de leraren op het niveau van het voortgezet onderwijs getrokken dient te worden en dat er om de werkdruk te verlagen meer ondersteunend personeel in de scholen beschikbaar moet komen.

Agora laat de keus om wel of niet te staken aan de individuele medewerkers op de scholen en laat het besluit om de school al dan niet te sluiten aan de directie van de school. Dit laatste mede afhankelijk van het aantal stakers.

Hoewel het bestuur de eisen ondersteunt, betreurt zij de staking ook omdat de staking voor veel ouders problemen gaat opleveren voor de opvang van leerlingen gedurende deze dag. Net als bij de eerdere staking is de opvangpartners verzocht om een zo optimaal mogelijk aanbod te creëren voor opvang. Dit in het besef dat ook daar de capaciteit beperkt is. Het bestuur verzoekt de ouders daarom om zoveel mogelijk zelf of in gezamenlijkheid opvang te organiseren voor de kinderen. Lukt dit niet dan kunnen de opvangpartners benaderd worden. Voor de meeste scholen is dit TintelTuin, voor de Evenaar is dat ’t Boefje, voor WormerWieken Baloe en voor de Regenboog en de Rank Babino.

De directies van de scholen zullen de ouders zo snel mogelijk op de hoogte stellen van het al dan niet sluiten van de school middels de daarvoor bestemde kanalen.

Staking Primair Onderwijs woensdag 14 maart 2018vr 9 maart53
Opera aan de Zaan journaal 2do 8 maart52
Operajournaal 1ma 11 december49
1 - 4Volgende