Aanmelden

Raad van Toezicht

​In verband met het verlopen van haar zittingstermijn, heeft mw. Arents afscheid genomen als lid van de Raad van Toezicht. Per 1 januari 2017 heeft de Raad van Toezicht twee nieuwe leden: Annemarie Thijs en Simone Koops.​​​​​​

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de gang van zaken binnen de stichting en de daaronder ressorterende scholen. Dit doet zij op basis van het Reglement Raad van Toezicht en een toetsingskader afgeleid van de Code Goed Bestuur (PO Raad).

De Raad van Toezicht heeft naast haar vergaderingen, overleg in verschillende commissies. De Raad van Toezicht bestaat uit betrokken en deskundige leden, die affiniteit hebben met het onderwijs. In de Raad van Toezicht hebben zitting:

​​​RvT Fons Günther website.jpg

Fons Günther (voorzitter)

Werkzaam als GZ-psycholoog bij Arbo Unie BV Utrecht,
 Praktijkhouder 'Mind Your Business', Advies voor Mens en Werk Zaanstad

Nevenfunctie(s): Vice-Voorzitter RvT Heliomare Wijk aan Zee, Voorzitter Ondernemingsraad Arbo Unie BV Utrecht

Opgegroeid in de Zaanstreek in een roomskatholiek gezin was het belang van bijzonder onderwijs al vroeg duidelijk. Onze kinderen bezochten een Agora school. Kwaliteit van onderwijs en kansen voor kinderen staan bovenaan op mijn prioriteitenlijst. Naast voorzitter RvT ben ik lid van de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie.

RvT Dini Roodvoets website.jpg 

Diny Roodvoets (lid)

​Werkzaam bij: Roodvoets Interim en Advies

Nevenfunctie(s): lid RvT Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs (ASKO), lid RvT Cedergroep, Voorzitter Kerkenraad Oudekerkgemeente Amsterdam

Eigenlijk ben ik altijd in en voor het onderwijs werkzaam geweest, van docent tot en met eindverantwoordelijk leidinggevende en nu met pensioen. Nog steeds ben ik betrokken bij het onderwijs door mijn bestuur- en advieswerk. Ik heb veel veranderingen in het onderwijs meegemaakt en ben goed bekend met het krachtenveld.

RvT Meindert Eijgenstein website.jpg 

​Meindert Eijgenstein (lid)

​Werkzaam bij: Stichting Prisma te Almere

Nevenfunctie(s): Toezichthouder Coöperatie Passend Onderwijs, Lid RvT Stad en Natuur te Almere, Eigenaar adviesbureau.

Onderwijsloopbaan gestart in Zaandam. Agorascholen blinken uit in lezen, taal, rekenen, maar Agora biedt veel meer. Vanuit de waarden ontleend aan onze christelijke traditie streven we naar Bildung. De RvT is klankbord, werkgever van het bestuur en houdt toezicht op de stabiliteit en de kwaliteit van de organisatie.

RvT Peter Prijs website.jpg​Peter Prijs (lid)

​Werkzaam als zelfstandig registeraccountant.

Nevenfunctie(s): Penningmeester Stichting Present Zaanstreek, penningmeester Gereformeerde Kerk Koog-Zaandijk.

Hoewel ik niet echt in de onderwijssector actief ben geweest heb ik altijd veel affiniteit gehad met het onderwijs, mede doordat onze beide kinderen een Agoraschool bezochten.
In die tijd heb ik ook verschillende bestuursfuncties vervuld bij de VCOZ, de voorloper van Agora, waaronder die van penningmeester van het hoofdbestuur.
Goede kwaliteit van onderwijs op christelijke grondslag vind ik bijzonder belangrijk. Naast lid van de Raad van Toezicht ben ik binnen Agora ook voorzitter van de Auditcommissie.