Aanmelden

Nieuw-/ verbouw

De afdeling Huisvesting van Agora werkt nauw samen met de scholen en de gemeente Zaanstad, Wormerland en Oostzaan. In Zaanstad wordt gewerkt vanuit het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP).

Wat is het Integraal Huisvestingplan Primair Onderwijs?
Het Integraal Huisvestingplan Primair Onderwijs (IHP) is een project van de gemeente en Zaanse schoolbesturen samen, en word als basis gebruikt voor investeringen van de gemeente in nieuw- en verbouw van scholen voor primair (basis) onderwijs. Duizenden leerlingen in Zaanstad krijgen zo goede onderwijshuisvesting. Naast het beschikbaar stellen van geld zorgt de gemeente voor een goed werkend proces samen met schoolbesturen, kinderopvangpartners, omwonenden en andere belanghebbenden.

Het IHP draagt bij aan de missie van de gemeente Zaanstad: "het realiseren van kwalitatief goede en duurzame Onderwijshuisvesting op de juiste plek in de stad".

Projecten
De afgelopen 4 jaar zijn er een aantal projecten gerealiseerd. Hieronder vind u een overzicht van afgeronde en lopende projecten.

Afgeronde projecten
Leerkrachten en kinderen van basisscholen De Evenaar in Krommenie, Octant (parklocatie), Het Koraal, De Bijenkorf en de tijdelijke huisvesting Kreekrijk 3 in Assendelft, De Tamarinde (Schaarsven) en Tijstroom in Zaandam maken al gebruik van hun nieuwe of gerenoveerde onderkomen.

 

School:Project:Afgerond in:
De Tamarinde (locatie Schaarsven)Permanente uitbreding met 2 lokalen. 2011
Koraal (Kreekrijk 1)Semi-permanente uitbreiding met 22 lokalen.2011
Octant (parklocatie)Semi-permanente uitbreiding met 10 lokalen.2012
TijstroomPermanente nieuwbouw, inclusief kindvoorzieningen en extra m2 voor maatschappelijke organisaties.2013
Koraal (Kreekrijk 3)Tijdelijke uitbreiding met 10 lokalen.2014
De EvenaarPermanente uitbreiding met 2 lokalen.2015
De BijenkorfPermanente uitbreiding met 2 lokalen.2015
Herman Gorter/ TamarindeTijdelijke school met 10 lokalen inclusief speellokaal. Voor tijdelijke huisvesting bij nieuwbouw Tamarinde.2016
Het SchatrijkPermanente uitbreiding met speellokaal en 2 leslokalen.2016

 

Lopende projecten
Complex Brandakkerstraat: De Regenboog, De Dorpsakker en De Rank (Assendelft)
De verwachting is dat de (bouw)werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2017 gereed zijn. Daarna worden drie tijdelijke lokalen aan de achterzijde van het complex verwijderd.

IKC Overtuinen: Et Buut en De Westerkim (Zaandam)
Aan de Mauritsstraat wordt nieuwbouw ter vervanging van de gebouwen van OBS Et Buut en CBS de Westerkim gerealiseerd, zij zullen samen een Integraal Kind Centrum (IKC) gaan vormen .

Al geruime tijd kampen deze twee basisscholen met een structureel overaanbod van leerlingen. Op de huidige locatie kan niet meer worden uitgebreid en leerlingen kunnen vanwege de redelijk geïsoleerd liggende wijk niet eenvoudig naar een andere basisschool worden doorverwezen. Vanuit de wettelijke zorgplicht is de gemeente Zaanstad verplicht te zorgen voor uitbreiding onderwijshuisvesting. Naast huisvesting voor beide scholen zal er in het nieuwe gebouw ruimte worden gerealiseerd voor peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en een gymzaal.

IKC Kreekrijk: Het Koraal en De Delta (Assendelft)
IKC Kreekrijk wordt een nieuw schoolgebouw voor de basisscholen Het Koraal en De Delta in Kreekrijk te Assendelft.

Voor het te ontwikkelen gebied Kreekrijk ligt het streven om de nieuwbouwwijk klimaatneutraal te realiseren, de school is hier onderdeel van.

Volgens huidige planning kan begonnen worden met de bouw in 2017 en zal het gebouw vanaf 2018 in gebruik kunnen worden genomen.

De Hoeksteen (Krommenie)
Voor basisschool RKBS De Hoeksteen zal een geheel nieuw schoolgebouw worden gebouwd in het Rosariumpark op de plaats waar voorheen de sporthal "de "Gordijnhal" heeft gestaan.
Beide bestaande locaties van De Hoeksteen zullen worden verlaten.

Het ontwerpproces gebeurt in nauwe afstemming met de nieuwbouw van het zwembad de Crommenije en de herinrichting van de openbare ruimte in het Rosariumpark.

Indien geen bijzonderheden, kan volgens de huidige planning begonnen worden met de bouw in 2017 en zal het gebouw eind 2018/ begin 2019 in gebruik worden genomen.

IKC Rosmolen Zuid: De Saenparel en  Willibrord (Zaandam)
CBS De Saenparel en RKBS Willibrord gaan fuseren en zullen een IKC gaan vormen in de Rosmolenwijk. Het IKC waarin onderwijs en opvang samen komen zal worden gehuisvest in een nieuw te bouwen pand aan het Roggeplein.

Volgens huidige planning wordt in 2017 gestart met de sloop van het bestaande pand aan het Roggeplein, de nieuwbouw vindt ik het jaar 2017 en deels 2018 plaats en het schoolgebouw kan schooljaar 2018/2019 in gebruik worden genomen.

IKC Inverdan Nieuw West en complex P.A. van Meverstraat: De Rietvink en Het Baken (Zaandam)
In het Inverdan gebied is een locatie voor scholenbouw beschikbaar en zal gebruikt worden om de om de capaciteitsproblemen in dit gebied op te lossen.

De Toermalijn (Wormerveer)
Basisschool de Toermalijn is begonnen met het ontwikkelen van plannen voor nieuwbouw op de locatie Noordeinde. Dit jaar is het ontwerptraject van de school door het schoolbestuur met participatie van omwonenden opgestart waarbij de wens van een energie neutrale school wordt meegenomen.

Tamarinde, Jonge Arnoldusstraat (Zaandam)
De Locatie van de Tamarinde aan de Jonge Arnoldusstraat zal komend jaar worden vervangen door een nieuw schoolgebouw op het zelfde perceel. Het definitief ontwerp van de Tamarinde is goedgekeurd en de omgevingsvergunning is aangevraagd.

Het is de verwachting dat begin 2017 kan worden gestart met de sloop van de oude school. De benodigde tijdelijke huisvesting voor de Tamarinde en de Herman Gorter is inmiddels gerealiseerd aan de Panneroodstraat te Zaandam.