Aanmelden

Nieuw-/ verbouw

 

Nieuw-/ verbouw

De afdeling Huisvesting van Agora werkt nauw samen met de scholen en met de gemeente Zaanstad, Wormerland en Oostzaan. De basis voor de samenwerking in Zaanstad is het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP).

 

Wat is het Integraal Huisvestingplan Primair Onderwijs?
Het Integraal Huisvestingplan Primair Onderwijs (IHP) is een project van de gemeente en Zaanse schoolbesturen samen, en wordt als basis gebruikt voor investeringen van de gemeente in nieuw- en verbouw van scholen voor primair (basis) onderwijs. Duizenden leerlingen in Zaanstad krijgen zo goede onderwijshuisvesting. Naast het beschikbaar stellen van geld zorgt de gemeente voor een goed werkend proces samen met schoolbesturen, kinderopvangpartners, omwonenden en andere belanghebbenden.

Het IHP draagt bij aan de missie van de gemeente Zaanstad: "het realiseren van kwalitatief goede en duurzame Onderwijshuisvesting op de juiste plek in de stad".

Projecten
De afgelopen 4 jaar zijn er een aantal projecten gerealiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van afgeronde en lopende projecten. 

Afgeronde projecten
Leraren en kinderen van basisscholen De Evenaar in Krommenie, Octant (parklocatie), Het Koraal, De Bijenkorf en de tijdelijke huisvesting Kreekrijk 3 in Assendelft, De Tamarinde (Schaarsven) en Tijstroom in Zaandam maken al gebruik van hun nieuwe of gerenoveerde onderkomen. 

 

School:Project:Afgerond in: 
De Tamarinde (locatie Schaarsven)Permanente uitbreding met 2 lokalen. 2011
Koraal (Kreekrijk 1)Semi-permanente uitbreiding met 22 lokalen.2011
Octant (parklocatie)Semi-permanente uitbreiding met 10 lokalen.2012
TijstroomPermanente nieuwbouw, inclusief kindvoorzieningen en extra m2 voor maatschappelijke organisaties.2013
Koraal (Kreekrijk 3)Tijdelijke uitbreiding met 10 lokalen.2014
De EvenaarPermanente uitbreiding met 2 lokalen.2015
De BijenkorfPermanente uitbreiding met 2 lokalen.2015
Herman Gorter/ TamarindeTijdelijke school met 10 lokalen inclusief speellokaal. Voor tijdelijke huisvesting bij nieuwbouw Tamarinde.2016
Het SchatrijkPermanente uitbreiding met speellokaal en 2 leslokalen.2016

 

Lopende projecten
Complex Brandakkerstraat: De Regenboog, De Dorpsakker en De Rank (Assendelft)
In tegenstelling tot de verwachting is de bouwvergunning niet op tijd afgegeven om de werkzaamheden nog in de zomervakantie te laten plaatsvinden.  De verwachting is nu dat de (bouw)werkzaamheden na zomervakantie 2018 gereed zijn. Daarna worden drie tijdelijke lokalen aan de achterzijde van het complex verwijderd. 

IKC Overtuinen: Et Buut en De Westerkim (Zaandam)
Aan de Mauritsstraat wordt nieuwbouw ter vervanging van de gebouwen van OBS Et Buut en CBS de Westerkim gerealiseerd, zij zullen samen een Integraal Kind Centrum (IKC) gaan vormen . 

Al geruime tijd kampen deze twee basisscholen met een structureel overaanbod van leerlingen. Op de huidige locatie kan niet meer worden uitgebreid en leerlingen kunnen vanwege de redelijk geïsoleerd liggende wijk niet eenvoudig naar een andere basisschool worden doorverwezen. Vanuit de wettelijke zorgplicht is de gemeente Zaanstad verplicht te zorgen voor uitbreiding van onderwijshuisvesting. Naast huisvesting voor beide scholen zal er in het nieuwe gebouw ruimte worden gerealiseerd voor een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een gymzaal.

Na vertraging in de procedure van de bouwaanvraag is de vergunning in januari 2018 verstrekt. De aanbesteding kan nu van start gaan en we hopen in 2018 te kunnen gaan bouwen en het jaar daarop het gebouw te kunnen betrekken.

 

IKC Kreekrijk: Het Koraal en De Delta (Assendelft)
IKC Kreekrijk wordt een nieuw schoolgebouw voor de basisscholen Het Koraal en De Delta in Kreekrijk te Assendelft.

Voor het te ontwikkelen gebied Kreekrijk ligt het streven om de nieuwbouwwijk klimaatneutraal te realiseren, de school is hier onderdeel van. 

Eind 2017 is het heien gestart en begin 2019 hopen we het gebouw beschikbaat te hebben voor onderwijs.

 

De Hoeksteen (Krommenie)
Voor basisschool RKBS De Hoeksteen zal een geheel nieuw schoolgebouw worden gebouwd in het Rosariumpark op de plaats waar voorheen de sporthal "de "Gordijnhal" heeft gestaan. 
Beide bestaande locaties van De Hoeksteen zullen worden verlaten. 

Het ontwerpproces gebeurt in nauwe afstemming met de nieuwbouw van het zwembad de Crommenije en de herinrichting van de openbare ruimte in het Rosariumpark.

In tegenstelling tot de vorige planning (start bouw 2017), is eind 2017 de omgevingsvergunning aangevraagd. Deze zal naar verwachting in juni verstrekt worden. We hopen de aanbesteding en start bouw voor eind 2018 te realiseren. De vertraging is ontstaan door de stijgende bouwkosten en daarbij achterblijvende financiering. Een besluit tot aanpassing van de budgetten door de gemeente was noodzakelijk.

 

IKC Rosmolen Zuid: De Saenparel en  Willibrord (Zaandam)
CBS De Saenparel en RKBS Willibrord gaan fuseren en zullen een IKC gaan vormen in de Rosmolenwijk. Het IKC waarin onderwijs en opvang samen komen zal worden gehuisvest in een nieuw te bouwen pand aan het Roggeplein. 

Volgens huidige planning wordt in 2018 gestart met de sloop van het bestaande pand aan het Roggeplein, de nieuwbouw vindt in 2018-2019 plaats en het schoolgebouw kan schooljaar 2018/2019 in gebruik worden genomen. Ook hier is een vertraging opgelopen door aanpassing van het budget aan de gestegen bouwkosten.

 

IKC Inverdan Nieuw West en complex P.A. van Meverstraat: De Rietvink en Het Baken (Zaandam)
In het Inverdan gebied is een locatie voor scholenbouw beschikbaar, dit zal gebruikt worden om de  capaciteitsproblemen in dit gebied op te lossen.

Er is besloten om op de beschikbare locatie een school voor de Rietvink te bouwen zodat op de P.A. van Meverstraat ruimte vrijkomt voor het Baken. De start van het ontwerpproces start begin 2018.

Om in de tijd die nodig is om de school te ontwikkelen en te bouwen toch ruimte voor de Rietvink te realiseren is er een herverdeling van het gebouw gepland.

 

De Toermalijn (Wormerveer)
Basisschool de Toermalijn is begonnen met het ontwikkelen van plannen voor nieuwbouw op de locatie Noordeinde. Dit jaar is het ontwerptraject van de school door het schoolbestuur met participatie van omwonenden opgestart waarbij de wens van een energie neutrale school wordt meegenomen.  We hopen dat in februari 2018 het voorlopig ontwerp gepresenteerd kan worden.

Het terrein is inmiddels aangekocht door de gemeente en de sanering (ophoging) is uitgevoerd.​


Tamarinde, Jonge Arnoldusstraat (Zaandam)
De Locatie van de Tamarinde aan de Jonge Arnoldusstraat zal komend jaar worden vervangen door een nieuw schoolgebouw op het zelfde perceel.

De bouw is gestart en de oplevering zal in maart 2018 plaatsvinden.